Dževad Jahić: Govore li sandžački Bošnjaci bosanskim jezikom

Dževad Jahić: Govore li sandžački Bošnjaci bosanskim jezikom

Naučna fakta govore da su se Bošnjaci iz Sandžaka kulturno-historijski razvijali u tijesnim vezama sa bosanskom maticom, mada njih odlikuju i neke osobine različite od bosanskih. Među tim razlikovnim osobinama idu i jezičke (…)

Jezičko naslijeđe sandžačkih Bošnjaka sa bosanskom tradicijom vezuju one osobine koje su inače najtipičnije za bosanski jezik: raširena upotreba turcizama i dosljedna upotreba suglasnika h. Zato bi se moglo i direktnije odgovoriti na pitanje govore li Bošnjaci iz Sandžaka bosanskim jezikom. U čisto naučnom smislu on se ne može drukčije zvati nego “bosanski”. Sandžački Bošnjaci su u prošlosti bili dijeljeni među srbijanskim i crnogorskim državno-nacionalnim granicama. Sve to je, međutim, samo jačalo njihovu nacionalno-jezičku svijest, sve više ih upućujući ka bošnjačkom kulturnom jezgru, prema kojem su odvajkada imali aktivan odnos. Ne može, također, biti riječi ni o pripadnosti crnogorskom standardnojezičkom izrazu, odnosno crnogorskom jeziku, kako se često manipuliralo sa muslimanskim življem u Sandžaku koje teritorijalno pripada Crnoj Gori.

Sandžački Bošnjaci svoj jezik smatraju i nazivaju bosanskim, što ne dovodi u pitanje sve one historijski naslijeđene posebnosti u njihovoj tradiciji. Zato bi se s pravom moglo govoriti o sandžačkoj varijanti bosanskoga jezika.

Leave a Reply

Your email address will not be published.